UPUTSTVA ZA IZRADU PREZENTACIJA

NAČINI IZLAGANJA: Uvodna predavanja, usmena izlaganja, pitch poster prezentacije i video prezentacije. Izlaganja mogu biti na srpskom i engleskom jeziku, a svi navedeni oblici prezentacija rezultata isključivo na engleskom jeziku.

Pitch prezentacije se izrađuju kao ppt prezentacije, ne više od 10 slajdova, sa vremenom izlaganja do 3 minuta, isključivo na engleskom jeziku. Na ppt prezentaciji mora biti jasno definisan naslov, autor sa punim imenom i prezimenom, afilijacijama za sve autore.

Video ppt prezentacija je poster u elektronskom obliku prikazan na jednom slajdu u Power Point programu ili kao jedan pdf slajd u Power Point programu. Treba da sadrži naslov, imena autora i koautora, pri čemu se navodi puno ime i prezime autora i kontakt, afilijacija svih autora i koautora, uvod, metod, rezultate i zaključak.

Rok za dostavljanje prezentacija za predavanja po pozivu je 08.04.2019. Mole se svi predavači da svoje prezentacije dostave na vreme kako bi izbegli gužvu na samom kongresu.

Rok za dostavljanje pitch i video ppt je 05.04.2019.

Rok za dostavljanje prezentacija za usmena izlaganja je 05.04.2019. Usmena izlaganja ne mogu trajati duže od 10 min.

Molimo vas da vašu prezentaciju dostavite na adresu congress@chpmns2019.org.rs