PRELIMINARNI PROGRAM

WEDNESDAY, April 10th 2019 / SREDA, 10.04.2019.
17:00-20:00 Registration / Registracija
18:00-18:30 Opening ceremony / Svečano otvaranje Kongresa

Welcome words / Pozdravne reči
18:30-19:00 KEYNOTE PLENARY LECTURE - Environment and Health Impact Assessment / PLENARNO UVODNO PREDAVANjE - Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi

MARTUZZI МАRCO, Program Manager Environment and Health Intelligence and Forecasting WHO European Centre for Environment and Health, Bonn, Germany / Program menadžer za životnu sredivnu, zdravlje i predviđanja u Evropskom Centru Svetske zdravstvene organizacije za životnu sredinu i zdravlje, Bon, Savezna Republika Nemačka
19:00-21:00 Welcome cocktail / Koktel dobrodošlice
THURSDAY, April 11th 2019 / ČETVRTAK, 11.04.2019.
08:00-19:00 Registration / Registracija
09:00-13:00 SESSION: ENVIRONMENT AND HEALTH / SESIJA: ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLjE
INVITED LECTURES / PREDAVANjA PO POZIVU
09:00-09:15 Environmental Tobacco Smoke and Health - Recent Advances in Research / Duvanski dim u vazduhu i zdravlje – skoriji napredak u istraživanju

ARGALASOVA LUBICA, Comenius University, Faculty of Medicine, Bratislava, Slovak Republic / Univerzitet „Comenius“, Medicinski fakultet, Bratislava, Slovačka Republika
09:15-09:30 I Think What I Breathe: Cognitive Disorders and Air Pollution / Ja sam ono što udišem: Kognitivni poremećaji i zagađenje vazduha

ŽIVKOVIĆ ALEKSANDRA, Heinrich Heine University Düsseldorf, Institute for Pharmaceutical and Medicinal Chemistry, Düsseldorf, Germany / „Heinrich Heine“ Univerzitet u Dizeldorfu, Institut za farmaceutsku i medicinsku hemiju, Dizeldorf, Savezna Republika Nemačka
09:30-09:45 WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region - What is Scientific Novelty? / Smernice Svetske zdravstvene organizacije za buku u životnoj sredini za Evropski region – koje su naučne novine?

BELOJEVIĆ GORAN, University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Hygiene and Medical Ecology, Belgrade, Republic of Serbia / Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Beograd, Republika Srbija
09:45-10:00 Specifics and Perspectives of Monitoring the Impact of Industrial Polluted Areas on the Environment and Health of the Population / Specifičnosti i perspektive praćenja uticaja industrijskih zagađenih područja na životnu sredinu i zdravlje stanovništva

ĆORAC ALEKSANDAR, University of Pristina with temporarily headquarters in Kosovska Mitrovica, Faculty of Medicine, Kosovska Mitrovica, Republic of Serbia / Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica, Republika Srbija
10:00-10:15 Drinking Water and Health - Recent Advances in Research / Voda za piće i zdravlje – skoriji napredak u istraživanju

BIJELOVIĆ SANJA1, STOJANOVIĆ DUŠICA2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Serbia, 2University of Niš, Faculty of Medicine, Institute of Public Health Niš, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, 2Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Niš, Republika Srbija
10:15-10:30 Medical Waste - Knowledge and Attitudes Among Medical Students and Doctors / Medicinski otpad – znanje i stavovi studenata medicine i lekara

ILIĆ ŽIVOJINOVIĆ JELENA, University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Hygiene and Medical Ecology, Belgrade, Republic of Serbia / Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Beograd, Republika Srbija
10:30-10:45 Discussion / Diskusija
10:45-11:00 Coffee break / Pauza za kafu
ORAL PRESENTATIONS / USMENA IZLAGANjA
11:00-11:10 Exposure to Indoor Air Pollution and Schoolchildren Absenteeism / Izloženost zagađujućim materijama iz vazduha zatvorene sredine i izostanci iz škole među decom školskog uzrasta

STOŠIĆ LJILJANA1,2, Stojanović D.1,2, Lazarević K.2,3, 1University of Niš, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health Niš, 3State University of Novi Pazar, Department of Biomedical Science, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Niš, 3Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinska istraživanja, Republika Srbija
11:10-11:20 Environmental Noise Annoyance of The Population of Novi Sad for the Period 2006-2017 / Izloženost buci iz životne sredine stanovništva Grada Novog Sada u periodu 2006-2017

ŽIVADINOVIĆ EMIL1, Bijelović S.1,2, Jevtić M.1,2, Dragić N.1,2, Lalović Ž.2, Milošević S.2, 1Institute of Public Health of Vojvodina, 2University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Vojvodine, 2Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
11:20-11:30 Pharmacological Active Substances in The Water Supply System of Urban Ecosystem / Farmakološki aktivne substance u vodovodnom sistemu urbanih ekosistema

VIHER HRŽENJAK VESNA, National laboratory of health, environment and food, Maribor, Slovenia / Nacionalna laboratorija za zdravlje, životnu sredinu i hranu, Maribor, Republika Slovenija
11:30-11:40 Concentration of Nitrates in Public Water Systems and Gastrointestinal Cancer Incidence in the Municipality of Bogatić and the Municipality of Ljubovija / Koncentracija nitrata u javnim vodovodima i incidencija gastrointestinalnih karcinoma u naseljima Bogatić i Ljubovija

DRAGIČEVIĆ IGOR2, Srećković M.1, Ivetić J.3, Lazić V.4, Nikolić Pajić Lj.1, Bogdanović Vasić S.1, Damnjanović B.1, 1Higher medical and business technological school of applied studies in Šabac, Serbia, 2Public Health Institute Šabac, Serbia, 3University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 4Public Health Institute of Republic of Srpska, Regional center Zvornik, Bosnia and Herzegovina / 1Visoka medicinska i poslovno tehnološka škola strukovnih studija, Šabac, 2Zavod za javno zdravlje Šabac, 3Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 4Zavod za javno zdravlje Republike Srpske, Centar u Zvorniku, Bosna i Hercegovina
11:40-11:55 Discussion / Diskusija
12:00-13:00 PITCH POSTER PRESENTATIONS (3 minutes per author) / „PITCH“ POSTER PREZENTACIJE (tri minuta po autoru)
Health Safety of Drinking Water at the Una-Sana Canton Area in the Five-Year Period 2014 - 2018. / Zdravstvena bezbednost vode za piće u Una-Sana Kantonu u petogodišnjem periodu 2014-2018.

CEPIĆ JASMINA, Public Health Institute of Una-Sana Canton, Bihać, Bosnia and Hercegovina / Zavod za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona, Bihać, Bosna i Hercegovina
Overview of Drinking Water Quality on Public Taps and Fountains with Natural Water in the City of Belgrade in 2018 / Pregled zdravstvene ispravnosti vode za piće na javnim česmama i fontanama u Gradu Beogradu u 2018.

AVRAMOVIĆ DUŠAN, Ristanović-Ponjević I., Zdravković S., Paunović N.; Institute of Public Health of Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
Vinyl Chloride – A New Challenge for Drinking Water Quality in Some Belgrade Waterworks / Vinil hlorid – novi izazov u kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće u pojedinim beogradskim fabrikama vode

RISTANOVIĆ-PONJEVIĆ IVANA, Avramović D., Pajić D., Zdravković S., Paunović N.; Institute of Public Health of Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
Monitoring of Legionella in Swimming Pools Water in Montenegro / Monitoring Legionella u bazenima u Crnoj Gori

JOKSIMOVIĆ IVANA, Đorđević Z., Bajić B., Kujundžić E., Mrdak M., Vujošević M., Terić Lj.; Public Health Institute (Montenegro), Podgorica, Montenegro / Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, Crna Gora
Improving of Ambient Air Quality Monitoring Networks for Assessing Population Exposure and Potential Health Impact / Unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha životne sredine radi procene izloženosti populacije i mogućeg uticaja na zdravlje

DRAGIĆ NATAŠA1,2, Bijelović S.1,2, Živadinović E.2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health of Vojvodina, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
Air Quality Monitoring System Under the Authority of the Local Self-Government Unit of The City of Novi Sad / Monitoring kvaliteta vazduha životne sredine u organizaciji lokalne samouprave Grada Novog Sada

BJELICA ELMA, Branković D.; City Administration for Environmental Protection, Novi Sad, Republic of Serbia / Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Novi Sad, Republika Srbija
Concentration of Soot and General Practitioner Visits for Respiratory Disease / Koncentracija čađi i posete lekaru opšte prakse zbog respiratornih oboljenja

ILIĆ DANIJELA1, Ćorac A.1, Jović J.1, Mirković M.1, Milošević J.1, Đurić S.1, Bukumirić Z.2, 1University of Pristina with temporarily headquarters in Kosovska Mitrovica, Faculty of Medicine, Kosovska Mitrovica, Institute of Preventive Medicine, 2University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute for Medical Statistics and Informatics, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica, Institut za preventivnu medicinu, 2Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku statistiku i informatiku, Republika Srbija
Technical and Legal Limitations of Specific Source Noise Measurement and Control Institute of Public Health of Belgrade / Tehnički i zakonski limiti za merenje i kontrolu buke specifičnih izvora, Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

KONATAREVIĆ MILAN, Mladenović S., Pajić D.; Institute of Public Health of Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
12:00-13:00 VIDEO PRESENTATIONS (PPT) / VIDEO PREZENTACIJE
Detection of Nitrogen Oxides in Valjevo and their Importance for Human Health and Vegetation / Azotni oksidi u vazduhu životne sredine u Valjevu i njihov značaj za zdravlje ljudi i vegetaciju

PAKIĆ SNEŽANA1, Vuković Đ.2, 1High Health Care School of Professional Studies „Visan“, Belgrade, 2Institute of Public Health of Valjevo, Republic of Serbia / 1Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „VISAN“, 2Zavod za javno zdravlje Valjevo, Republika Srbija
Detection of Sulphur Dioxide in Valjevo and its Importance for Human Health and Vegetation / Sumpor dioksid u vazduhu životne sredine u Valjevu i njegov značaj za zdravlje ljudi i vegetaciju

VUKOVIĆ ĐORĐE1, Pakić S.2, 1Institute of Public Health of Valjevo, 2High Health Care School of Professional Studies „Visan“, Belgrade, Republic of Serbia / 1Zavod za javno zdravlje Valjevo, 2Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „VISAN“, Republika Srbija
Air Quality in Nis from 2011-2018 Through the Monitored Fractions of Suspended Particulate Matter / Kvalitet vazduha životne sredine u Nišu 2011-2018 prikazan kroz monitoring frakcija suspendovanih čestica

LJUBENOVIĆ BILJANA, Ćirić J.; Institute of Public Health of Niš, Republic of Serbia / Institut za javno zdravlje Niš, Republika Srbija
Safety of Rural Water Supply in the Pirot District for the Period 2014-2018 / Ispravnost vode za piće ruralnih vodovoda u Pirotskom Okrugu u periodu 2014-2018

JOVANOVIĆ MILOŠ, Stanković Z., Vidanović Т.; Institute of Public Health of Pirot, Republic of Serbia / Zavod za javno zdravlje Pirot, Republika Srbija
Soil Contamination Testing Within Water Supply Protected Areas at the Territory of Belgrade / Zagađenje zemljišta u zonama sanitarne zaštite na teritoriji Beograda

IVANČAJIĆ LUKA, Pajić D., Mladenović S., Slepčević V.; Institute of Public Health of Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
Seasonal Dynamics of Pollen and Non-Specific Pollution in the Air of Pančevo / Sezonske promene koncentracije polena i ne-specifičnih zagađujućih materija u vazduhu životne sredine u Pančevu

NIKOLOVSKI DUBRAVKA, Trajkovska G., Mićić D., Đurić S.; Institute of Public Health Pančevo, Republic of Serbia / Zavod za javno zdravlje Pančevo, Republika Srbija
Physical and Chemical Composition of Bottled Natural Mineral Waters in Sales / Fizički i hemijski sastav flaširane prirodne mineralne vode iz prometa

VIDENOVIĆ JELENA, Ćirić J.; Institute of Public Health Niš, Republic of Serbia / Institut za javno zdravlje Niš, Republika Srbija
Contaminated Sites and Potential Risks to Human Health and Environment in the Republic of Serbia / Kontaminirana područja i potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu u Republici Srbiji

MILUTINOVIĆ MILAN1, Crnković D.1, Šoštarić A.1, Vidojević D.2, Jevtić N.3, Šiljić-Tomić A.3, 1Institute of Public Health of Belgrade, 2Serbian Environmental Protection Agency, 3UN Environment, Republic of Serbia / 1Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
13:00-14:00 Lunch break / Ručak
14:00-16:00 SESSION: HEALTHY LIFESTYLE / SESIJA: ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA
INVITED LECTURES / PREDAVANjA PO POZIVU
14:00-14:15 Public Health: Achievements and Challenges in a Globalized Perspective / Javno zdravlje: postignuća i izazovi iz globalne perspektive

DAMIANI GIANFRANCO, Public Health on the Faculty of Medicine at Università Cattolica del Sacro Cuore, Hospital Hygiene Unit at Agostino Gemelli Teaching Hospital in Rome, Italy / Katolički Univerziteta „del Sacro Cuore“, Medicinski fakultet, Javno zdravlje, Jedinica bolničke higijene u „Agostino Gemelli“ zdravstvenoj ustanovi u Rimu, Italija
14:15-14:30 Endocrine-Disrupting Chemicals, Preventive Medicine and Public Health Implications vs Longevity / Endokrini disruptori – preventivna medicina i javno zdravstvene implikacije vs. dugovečnost

POLYCHRONOPOULOS EVANGELOS, School of Health Sciences and Education, Harokopio University, Athens, Greece / Škola zdravstva i obrazovanja, „Harokopio“ Univerzitet, Atina, Republika Grčka
14:30-14:45 Individual Choices in the Light of SDGs and Global Challenges / Individualni izbori u svetlu ciljeva održivog razvoja i globalnih izazova

JEVTIĆ MARIJA, University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Republic of Serbia / Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
14:45-15:00 Promoting Healthy Lifestyles in the Working Environment: Healthy Company / Promicanje zdravih životnih stilova u radnom okruženju: Tvrtka prijatelj zdravlja

ŠTIMAC GRBIĆ DANIJELA, Croatian Institute of Public Health, Zagreb, Republic of Croatia / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Republika Hrvatska
15:00-15:15 Nutrition Across the Life Course / Ishrana u životnom ciklusu čovjeka

STOJISAVLJEVIĆ DRAGANA, Public Health Institute of Republic of Srpska, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina / Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Bosna i Herzegovina
15:15-15:30 Discussion / Diskusija
ORAL PRESENTATIONS / USMENA IZLAGANjA
15:30-15:40 Influence of Family and School Environment on Children’s Healthy Choices / Uticaj porodičnog i školskog okruženja na zdrave izbore djece

KUJUNDŽIĆ ENISA, Public Health Institute (Montenegro), Podgorica, Montenegro / Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, Crna Gora
15:40-15:50 Parental Influence on the Risk of Obesity at 7 Years Old Children / Uticaj roditelja na rizik gojaznosti među sedmogodišnjacima

BILIĆ-KIRIN VESNA1,2, Angelina Paić3, Vesna Buljan2, Ines Banjari3, 1Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Medicine Osijek, 2Department of School Health, Institute of Public Health Osijek-Baranja County, 3Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Department of Food and Nutrition Research, Osijek, Republic of Croatia / 1“Josip Juraj Strossmayer“ Univerzitet u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, 2Departman školske higijene Instituta za javno zdravlje Osiječko-Baranjskog okruga, 3“Josip Juraj Strossmayer“ Univerzitet u Osijeku, Tehnološki fakultet Osijek, Departman za hranu i ishranu, Republika Hrvatska
15:50-16:00 Having a Pet as a Healthy Lifestyle / Kućni ljubimac i zdrav stil života

SAVIĆ SARA1, Žekić Stošić M.1, Marčić D.1, Jevtić M.2, 1Scientific Veterinary Institute “Novi Sad”, Novi Sad, 2University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Republic of Serbia / 1Naučni Institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad, 2Univerzitet u Novom Sadu, Medicisnski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
16:00-16:15 Discussion / Diskusija
16:15-16:30 Coffee break / Pauza za kafu
18:00-18:10 PITCH POSTER PRESENTATIONS (3 minutes per author) / „PITCH“ POSTER PREZENTACIJE (tri minuta po autoru)
The Attitudes of Typical Students to Children with Disabilities in 2012 and 2017 / Stavovi svojvtveni studentima u odnosu na decu sa posebnim potrebama u 2012 i 2017.

RADOJLOVIC JASMINA1, Jesic Gojak S.2, 1High Medical School of Vocational Studies "Milutin Milankovic", Belgrade, 2Community Health Centre “Vozdovac“, Belgrade, Republic of Serbia / 1Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, 2Dom zdravlja „Voždovac“, Beograd, Republika Srbija
Knowledge, Attitude, and Practice Toward Oral Health Among Pharmacist in Federation Bosnia and Herzegovina / Znanje, stavovi i praksa o oralnom zdravlju mežu farmaceutima u Federaciji Bosne i Hercegovine

DANČEVIĆ-GOJKOVIĆ MILKA, Sokić-Begović E., Institute for Public Health of the Federation of Bosnia and Herzegovina / Institut za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
Walking as a Physical Activity in the City of Zagreb-EHIS 2014/2015 / Šetnja kao fizička aktivnost u Zagrebu - EHIS 2014/2015

PULJAK ANA, Živec M., Marić Bajs M., Polić -Vižintin M., Teaching Institute for Public Health "Dr. Andrija Štampar", Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
Smoking Prevalence of Employees in Health Care Institutions in Belgrade / Učestalost pušenja među zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u Beogradu

NEŠKOVIĆ ANĐELIJA, Belamarić G., Babić M., Miletić V., Institute of Public Health of Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
18:00-19:00 VIDEO PRESENTATIONS (PPT) / VIDEO PREZENTACIJE
Life Habits Among Students in Novi Sad / Životne navike studenata u Novom Sadu

TEOFILOVIĆ BRANISLAVA1, Rakić D.1, Suvajdžić Lj.1, Gligorić E.1, Takači A.2, Grujić Letić N.1, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2University of Novi Sad, Faculty of Technology, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Gender Differences in Risk Factors for Type 2 Diabetes Mellitus / Polne razlike i faktori rizika za tip 2 šećerne bolesti

STAJIC DALIBOR1, Djonovic N.1,2, Vasiljevic D.1,2, Stepovic M.2, Sekulic M.1, 1University of Kragujevac, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health Kragujevac, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Kragujevac, Republika Srbija
Adolescents’ Sun Behavior / Ponašanje adolescenata i sunčevo zračenje

MILJKOVIĆ SUZANA, University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Pharmacy, Novi Sad, Republic of Serbia / Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Adverse Childhood Experiences and Mental Health Services Use / Nepovoljna iskustva iz detinjstva i korišćenje usluga za unapređenje mentalnog zdravlja

JAKOVLJEVIĆ MILENA, Matejić B., Medarević A., Institute of Public Health of Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
The Frequency of Hypertension Among Patients of the Health Centre Novi Sad / Učestalost hipertenzije među pacijentima u Domu zdravlja u Novom Sadu

ZDRAVKOVIĆ TATJANA, Egić T., Tomin Petrović G., Department of General Practice Health Centre Novi Sad, Republic of Serbia / Dom zdravlja Novi Sad, Republika Srbija
Relationship Between Television Watching and Overweight and Obesity in Adolescents / Odnos gledanja televizije i predgojaznosti, odnosno gojaznosti među adolescentima

BANJANIN NIKOLINA1, Banjanin N.2, 1University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Hygiene and Medical Ecology, Belgrade, 2Hospital for gynecology and obstetrics, Clinical Hospital Center Zemun, Belgrade, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, 2Klinički Centar Zemun, Ginekološko akušerska bolnica, Beograd, Republika Srbija
Depiction of Average Food Supplements User in Serbia / Opis prosečnog korisnika dodataka hrane u Srbiji

MILJKOVIĆ SUZANA1, Radojlović J.2, 1University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Pharmacy, Novi Sad, 2High Medical School of Vocational Studies "Milutin Milankovic", Belgrade, Republic of Serbia / 1Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Srbija, 2Visoka medicinska škola strikovnih studija „Milutin Milanković“, Republika Srbija
Programme „Competence Strengthening in Working with Youth” / Program „Jačanje kompetencije u radu sa mladima“

ŠALAMON SNJEŽANA, Radić A., Sabljć L., Orban M., Teaching Institute for Public Health "Dr. Andrija Štampar", Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
Evening School for Parents - (Not) Effective Educational Styles / Večernja škola za roditenje – (Ne) efikasni stil učenja

SABLJIĆ LUCIJA, Šalamon S., Borovečki A., Orban M., Teaching Institute for Public Health "Dr. Andrija Štampar", Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
The Incidence of Burnout Among Critical Care Nurses: A Short Cross-Sectional Study / Incidencija sindroma „sagorevanja“ među medicinskim sestrama urgentnih odeljenja: Kratkotrajna studija preseka

ŽIVANOVIĆ DEJAN1, Matijašević J.2,3, Stojkov S.1, Javorac J.3, 1College of vocational studies for education of preschool teachers and sport trainers, Dept. of Medical sciences, biotechnology and chemistry, Subotica, 2Institute of pulmonary diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, 3University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Republic of Serbia / 1Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Departman za medicinsku nauku, biotehnologiju i hemiju, Subotica, 2Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, 3Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Eating Knowledge and Behavior of the First Grade Pupils / Znanje o ishrani i ponašanje učenika prvih razreda

BJELANOVIC JELENA, Popovic M., Radmila V., University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Institute of Public Health of Vojvodina, Republic of Serbia / Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
Correlation Between Urbanization, Schooling and Overweight and Obesity in Children Aged 7 in Montenegro / Korelacija između urbanizacije, školovanja, predgojaznosti i gojaznosti dece starosti sedam godina u Crnoj Gori

KUJUNDZIC ENISA, Bajić B., Joksimović I., Đorđević Z., Vujošević M., Public Health Institute (Montenegro), Podgorica, Montenegro / Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, Crna Gora
Obesity and Eating Habits in School Age Children / Gojaznost i navike u ishrani školske dece

DURMIŠEVIĆ J.1, Durmišević-Serdarević J.2, Durmišević S.1, 1Institute for Health and Food Safety, Zenica, 2Health Center Zenica, Bosnia and Hercegovina / 1Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica, Bosna i Hercegovina
Quality Life Improvement of Persons with Intellectual Disabilities Throughout Health Promotion Interventions / Unapređenje uslova života osoba sa intelektualnim smetnjama u razvoju kroz javno zdravstvene intervencije

ŠKES MARIJA1, Lukavečki V.2, Kliček M.2, 1Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, 2Ozana, Social-humanitarian organization and Daily Center, Zagreb, Republic of Croatia / 1Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
Program Implementation of Preventive Examinations in Family Medicine in Zagreb / Implementacija programa preventivnih programa u porodičnoj medicini u Zagrebu

MARIC-BAJS MAJA, Puljak A., Polic Vizintin M., Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
Is The Association Between Self-Rated Health and Obesity Different for Men and Women in Vojvodina? / Da li postoji razlika između samoprocene zdravlja i gojaaznosti među muškarcima i ženama u Vojvodini?

RADIĆ IVANA1,2, Martinov Cvejin M.1, Harhaji S.1,2, Mijatović Jovanović V.1,2, Milijašević D.1,2, Tomašević T.1,2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
The Association Between Depression and Physical Activity Among Population in Vojvodina / Povezanost depresije i fizičke aktivnosti među populacijom u Vojvodini

HARHAJI SANJA1,2, Radić I.1,2, Dragnić N.1,2, Kvrgić S.1,2, Mijatović Jovanović V.1,2, Čanković S.1,2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, 2Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
Sports Activities in Relation to the Smoking, Alcohol, Coffee and Energetic Drinks Consumptions Among Adolescents in Serbia / Sportske aktivnosti u relaciji sa pušenjem, upotrebom alkohola, kafe i energetskih napitaka među adolescentima u Srbiji

JOVIĆ JELENA1, Ćorac A.1, Ilić D.1, Trajković G.1, Bukumirić Z.2, Ignjatović Ristić D.1, 1University of Pristina with temporarily headquarters in Kosovska Mitrovica, Faculty of Medicine, Kosovska Mitrovica, Institute of Preventive Medicine, 2University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute for Medical Statistics and Informatics, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica, Institut za preventivnu medicinu, 2Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku statistiku i informatiku, Republika Srbija
16:00-19:00 SESSION: DISEASE PREVENTION / SESIJA: PREVENCIJA BOLESTI
INVITED LECTURES / PREDAVANjA PO POZIVU
16:30-16:45 Disease Prevention Among School Children / Sprečavanje oboljevanja školske dece

ĐONOVIĆ NELA, University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Institute of Public Health of Kragujevac, Kragujevac, Republic of Serbia / Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za higijenu i ekologiju, Republika Srbija
16:45-17:00 Screening in Montenegro - Needs and Challenges / Skrininzi u Crnoj Gori – potreba i izazov

MUGOŠA BOBAN, Public Health Institute (Montenegro), Podgorica, Montenegro / Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, Crna Gora
17:00-17:15 Control of Malignant Diseases - Prevention and Results of Organized Screening and Programs / Kontrola malignih bolesti – prevencija, rezultati organizovanog skrininga i programi organizovanog skrininga raka

JOVANOVIĆ VERICA, Institute of Public Health of Serbia, “Dr Milan Jovanović Batut”, Belgrade, Republic of Serbia / Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd, Republika Srbija
17:15-17:30 Research on The Knowledge, Attitudes and Behaviour of Health Workers in Relation to HIV Infection / Istraživanje znanja, stavova i ponašanja zdravstvenih radnika u vezi sa „HIV“ infekcijom

KOCIĆ BILJANA, University of Niš, Faculty of Medicine, Institute of Public Health of Niš, Niš, Republic of Serbia / Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Niš, Republika Srbija
17:30-17:45 Outcomes of the Preventive Programs in Tuzla Canton / Rezultati preventivnih programa na području Tuzlanskog kantona

MULIĆ MAIDA, Institute for Public Health of Tuzla Canton, Bosnia and Herzegovina / Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina
17:45-18:00 Discussion / Diskusija
ORAL PRESENTATIONS / USMENA IZLAGANjA
18:00-18:10 Timely Detection of Subclinical Haemostasis Disorders: The Importance of Menorrhagia / Pravovremeno otkrivanje subkliničkih poremećaja hemostaze: značaj menoragije

ĐUKIĆ SVETLANA, University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Institute of Public Health of Kragujevac, Kragujevac, Republic of Serbia / Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Republika Srbija
18:10-18:20 Mental Health and Prevention of Depression and Anxiety Among the Student Population / Mentalno zdravlje i prevencija depresivnosti i anksioznosti kod studentske populacije

SIMIĆ VUKOMANOVIĆ IVANA, University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Institute of Public Health of Kragujevac, Kragujevac, Republic of Serbia / Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Republika Srbija
18:20-18:30 Trends in the Utilization of Antipsychotic Drugs in Zagreb-Croatia: Improvement in Primary Health Care Prescribing Patterns / Trendovi u korištenju antipsihotičkih lijekova u Zagrebu - Hrvatska: Unapređenje uzroka propisivanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

POLIĆ-VIŽINTIN MARINA, Šostar Z., Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
18:20-18:30 The Positive Influence of the Non-Institutional Form of Organizing the Old People on Their Physical and Mental Health / Pozitivan uticaj neinstitucionalnog oblika organizovanja starijih osoba na njihovo fizičko i mentalno zdravlje

SARIHODŽIĆ MAJDA, Azabagić S., Hasanović L., Institute for Public Health of Tuzla Canton, Bosnia and Herzegovina / Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina
18:40-19:00 Discussion within the coffee break / Diskusija uz pauzu za kafu
19:00-19:15 PITCH POSTER PRESENTATIONS (3 minutes per author) / „PITCH“ POSTER PREZENTACIJE (tri minuta po autoru)
Addressing Refugee Health Through Evidence-Based Practice: A Case Study from Turkey. The Challenges in Providing Health Care to Syrian Refugees / Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem izbeglica putem prakse zasnovane na dokazima: studija slučaja iz Turske. Izazovi u pružanju zdravstvene zaštite sirijskim izbeglicama

PETANOVIĆ MELITA, Institute of Communications and Computer Systems of the National Technical University of Athens, Greece / Institut za komunikacije i kompjuterske sisteme Nacionalnog Tehničkog Univerziteta u Atini, Republika Grčka
100 Years Since Spanish Flu – What Do We Learn? The Role of Family Doctors in Infection Disease’s Prevention / 100 godina od španske groznice – šta smo naučili? Uloga porodičnog lekara u prevenciji zaraznih bolesti

SANDUTU DORICA, Alexiu S., Barbu C., Budiu I., Deleanu A., Dumitra G., Lup M., Popescu D., Stefanescu D., Vesa M., Berbecel C., Immunization Working Group of National Romanian Family Medicine, Romania / Radna grupa za imunizaciju Nacionalne Porodične Medicine u Rumuniji, Rumunija
Predictors of Musculoskeletal Pain in School Children in Bosnia and Herzegovina: Gender Differences / Prediktori muskuloskeletnog bola među školskom decom u Bosni i Hercegovini

AZABAGIĆ SELMA1, Pranjić N.2, 1Institute of Public Health of Tuzla Canton, Tuzla, 2Tuzla University School of Medicine, Department of Occupational Medicine, Tuzla, Bosnia and Herzegovina / 1Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, 2Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet, Departman za medicinu rada, Bosna i Hercegovina
Let’s Talk About the Mental Health of Immigrants in The City of Zagreb / Hajde da pričamo o mentalnom zdravlju imigranata u Gradu Zagrebu

ROMAC DANICA, Gracin B., Orban M., Ćavar Z., Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
19:00-20:00 VIDEO PRESENTATIONS (PPT) / VIDEO PREZENTACIJE
Prevention and Rational Treatment of Patients with a Back Pain / Prevencija i racionalni tretman pacijenata sa bolovima u leđima

ATIJAS DANIJEL1, Savić S.2, Kuprešak D.3, 1Primary Health Care Center, Doboj, 2University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Primary Health Care Center, Banja Luka, 3Primary Health Care Center Čelinac, Bosna and Herzegovina / 1Dom zdravlja Doboj, 2Univerzitet u Banja Luci, Medicinski fakultet, Dom zdravlja Banja Luka, 3Dom zdravlja Čelinac, Bosna i Hercegovina
Etiology of Balkan Endemic Nephropathy: Historical Review / Etiologija balkanske endemske nefropatije: istorijski pregled

JOVANOVIĆ ANA1, Danka Đorović1, Ljiljana Bogdanović2, 1University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Hygiene and Medical Ecology, 2University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Pathology, Belgrade, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, 2Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za patologiju, Beograd, Republika Srbija
Relationships of the Body Mass Index and the Relaxation Model of Young People / Odnos indeksa telesne mase i relaksacionog modela za mlade ljude

SOKOLOVA LILJANA, Simić D., Bunčić V., Stojkov S., College of Vocational Studies in Subotica, Department of Medical Science, Biotechnology and Biochemistry, Subotica, Republic of Serbia / Visoka škola strukovnih studija u Subotici, Katedra za medicinske nauke, biotehnologiju i biohemiju, Subotica, Republika Srbija
Proper Nutrition with Physical Activity - the Road to Health Preservation / Pravilna ishrana i fizička aktivnost – put ka očuvanju zdravlja

ĐUROVIĆ LJILJANA, Health Center Podgorica, Montenegro / Dom zdravlja Podgorica, Crna Gora
Improving Cooperation Between a Chosen Doctor and a Nurse / Unapređenje saradnje između izabranog doktora i medicinske sestre

ŠULEVA DRAGICA, Community Health center Bar, Montenegro / Dom zdravlja Bar, Crna Gora
Violence as a Form of Individual and Group Behavior / Nasilje kao forma individualnog ponašanja i ponašanja grupe

ŠULEVA DRAGICA, Community Health center Bar, Montenegro / Dom zdravlja Bar, Crna Gora
The Working Shedule of Medical Stuff in Public Health Team / Radno vreme zdravstvenih radnika u javnozdravstvenom timu

ŽIVEC MATEA, Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
Prevalence of Chronic Non-communicable Diseases and Associated Factors Among Older Adults / Prevalencija hroničnih nezaraznih oboljenja i doprinosni činioci među starim osobama

RADOVANOVIĆ SNEŽANA1,2, Kocić S.1,2, Radević S.2, Simić Vukomanović I.1,2, Vasiljević D.1,3, Đonović N.1,3, 1Institute for Public Health Kragujevac, 2University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Department of Social Medicine, 3University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Department of Hygiene, Kragujevac, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Kragujevac, 2Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu, 3Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za higijenu, Kragujevac, Republika Srbija
Socioeconomic Inequalities in the Use of Health Care for Women Related to Reproductive Health / Socijalne nejednakosti i dostupnost zdravstvene zaštite za žene u odnosu na reproduktivno zdravlje

RADOVANOVIĆ SNEŽANA1,2, Kocić S.1,2, Radević S.2, Vasiljević D.1,3, Mihailović N.1, Janićijević K.2, 1Institute for Public Health Kragujevac, 2University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Department of Social Medicine, 3University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Department of Hygiene, Kragujevac, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Kragujevac, 2Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu, 3Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za higijenu, Kragujevac, Republika Srbija
Gender Differences in Risk Factors for Type 2 Diabetes Mellitus / Razlike u polu u odnosu na faktore rizika za Tip 2 šećerne bolesti

STAJIC DALIBOR1, Djonovic N.1,2, Vasiljevic D.1,2, Stepovic M.3, Sekulic M.1, 1University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Department of Hygiene, 2Institute of Public Health of Kragujevac, 3University of Kragujevac, Faculty of Medicine, Kragujevac, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za higijenu, 2Institut za javno zdravlje Kragujevac, 3Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac, Republika Srbija
Early Treatment of Depression as Prevention for Dementia / Rani tretman depresije kao prevencija demencije

KUŠAN JUKIĆ MARIJA, Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
Hand Hygiene Practices of Food Handlers in Montenegro / Higijena ruku osoba koje rukuju hranom u Crnoj Gori

BARJAKTAROVIĆ LABOVIĆ SNEŽANA1, Mugosa B.2, Sbutega Milošević G.3, Nikolić M.4, 1Primary Health Care Center Bar, Department of Hygiene and Environmental Health, Bar, 2Institute of Public Health (Montenegro), 3University of Belgrade, Faculty of Medicine, Department of Hygiene and Medical Ecology, 4Institute of Public Health of Kragujevac, Bar, Montenegro / 1Dom zdravlja Bar, Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine, 2Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, 3Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Katedra za higijenu i medicinsku ekologiju, 4Institut za javno zdravlje Kragujevac, Bar, Crna Gora
Relations of Body Composition and Maximal Explosive Muscle Force Obtained by Hand Grip Measurement in Female Students of the University of Belgrade / Odnos kompozicije tela i maksimalne eksplozivne mišićne snage određene testom mišićne snage među studentkinjama Univerziteta u Beogradu

DOPSAJ MILIVOJ1, Đorđević-Nikić M.1, Popović A.1, Dopsaj V.2, Marković S.1, 1University of Belgrade, Faculty of sport and physical education, 2University of Belgrade, Pharmaceutical faculty, Belgrade, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, Republika Srbija
Epilepsy in the Primary Health Care Ordination / Epilepsija u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite

KADIC MIRZA1, Catic S.2, Kljajevic M.1, 1Primary Health care center Bijelo Polje, 2Institute of Public Health (Montenegro), Podgorica, Bijelo Polje, Montenegro / 1Dom zdravlja Bijelo Polje, 2Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Bijelo Polje, Crna Gora
Medical Nurses in Multidisciplinary Public Health Team / Medicinske sestre u multidisciplinarnom javnozdravstvenom timu

ROTIM CECILIJA, Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
21:00 Gala Dinner / Svečana večera
FRIDAY, April 12th 2019 / PETAK, 12.04.2019.
08:00-09:00 Registration / Registracija
08:30-12:00 SESSION: FOOD, NUTRITION AND HEALTH / SESIJA: HRANA, ISHRANA I ZDRAVLjE
INVITED LECTURES / PREDAVANjA PO POZIVU
08:30-08:45 Nutrition Policy of Bulgaria / Politika ishrane u Bugarskoj

DULEVA VESELKA, Ministry of Health of the Republic of Bulgaria, National Center of Public Health and Analyses, Department Food and Nutrition, Sofia, Republic of Bulgaria / Ministarstvo zdravlja Republike Bugarske, Nacionalni Centar za javno zdravlje i analize, Departman za hranu i ishranu, Sofija, Republika Bugarska
08:45-09:00 The DII: A New Tool for Assessment Diet Quality Based on Inflammatory Potential of Foods / DII (Dietary Inflammatory Index): procena kvaliteta ishrane na osnovu inflamatornog potencijala hrane

RADAKOVIĆ SONJA, University of Defense Belgrade, Military Medical Academy, Medical Faculty of the MMA, Belgrade, Republic of Serbia / Univerzitet Odbrane u Beogradu, Medicinski fakultet VMA, Beograd, Republika Srbija
09:00-09:15 Secondary Prevention of Rheumatoid Arthritis Using Different Regimens / Sekundarna prevencija reumatoidnog artrita primenom različitih režima

VASILJEVIĆ DRAGAN1,2, Veselinović М.1,3, Jakovljević V.4, Đonović N.1,2, Milosavljević M.1, Radovanović S.1,5, 1Institute of Public Health Kragujevac, 2University of Kragujevac, Faculty of Medical Sciences, Department of Hygiene and ecology, 3University of Kragujevac, Faculty of Medical Sciences, Department of Internal medicine, 4University of Kragujevac, Faculty of Medical Sciences, Department of Physiology, 5University of Kragujevac, Faculty of Medical Sciences, Department of Social medicine University of Kragujevac, Kragujevac, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Kragujevac, 2Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za higijenu i ekologiju, 3Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra interne medicine, 4Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za fiziologiju, 5Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu, Kragujevac, Republika Srbija
09:15-09:30 Discussion / Diskusija
ORAL PRESENTATIONS / USMENA IZLAGANjA
09:30-09:40 Food Fraud - Risk to Assess / Prevare u hrani – analiza rizika

JOVIĆ DRAGANA, Institute of Public Health of Serbia, “Dr Milan Jovanović Batut”, Belgrade, Republic of Serbia / Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd, Republika Srbija
09:40-09:50 Pesticides in Plant Food for Infants in Serbia – Where are We? / Pesticidi u biljnoj hrani za odojčad u Srbiji

PANTIĆ-PALIBRK VESNA, Ristić M., Opalić S., Koprivica D., Stepanović M., Vuković G., Vuković N., Nikolić V., Institute of Public Health of Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Republika Srbija
09:50-10:00 Scope of Monitoring Endocrine Disrupting Chemicals Within Public Health Network in Serbia / Monitoring endokrino disruptivnih hemikalija u okviru mreže javnog zdravlja u Srbiji

DEJANOVIĆ SNEŽANA, Matić B., Institute of Public Health of Serbia, “Dr Milan Jovanović Batut”, Belgrade, Republic of Serbia / Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd, Republika Srbija
10:00-10:15 Discussion / Diskusija
10:15-11:00 Coffee break with Nestle breakfast session / Pauza za kafu sa Nestle sesijom za doručak
11:00-11:15 PITCH POSTER PRESENTATIONS (3 minutes per author) / „PITCH“ POSTER PREZENTACIJE (tri minuta po autoru)
Determination of Cannabinoids in Hemp-Based Food Products / Određivanje kanabinoida u prehrambenim proizvodima na bazi konoplje

KLADAR NEBOJŠA1,2, Srđenović Čonić B.1,2, Gavarić N.1,2, Salaj N.1, Božin B.1,2, Torović Lj.1, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, 2University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmaciju, 2Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta, Novi Sad, Republika Srbija
Relationship Between Nutritional Status and Severity of Coronary Disease / Odnos između nutritivnog statusa i ozbiljnosti koronarne bolesti

DANGUBIĆ TIJANA1, Otašević P.2,3, Nikić M.4, Maksimović J.5, Vasiljević N.6, Radak Đ.3,7, Maksimović M.6, 1Cardiovascular Research Center, 2Dedinje Cardiovascular Institute, 3University of Belgrade, Faculty of Medicine, 4University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, 5University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Epidemiology, 6University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Hygiene and Medical Ecology, 7Department of Vascular Surgery, Dedinje, Cardiovascular Institute, Belgrade, Republic of Serbia / 1Kardivaskularni Centar za istraživanja, 2Dedinje Kardiovaskularni Institut, 3Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, 4Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 5Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za epidemiologiju, 6Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, 7Odeljenje vaskularne hirurgije Dedinje Kardiovaskularnog Instituta, Beograd, Republika Srbija
Mediterranean Diet and Acute Coronary Syndrome / Mediteranska ishrana i akutni koronarni sindrom

VELICKI RADMILA1,2, Popovic M.1,2, Petrovic M.1,3, Bjelanovic J.1, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health of Vojvodina, 3Institute of Cardiovascular Diseases „Sremska Kamenica“, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine, 3Institut za kardiovaskularne bolesti „Sremska Kamenica“, Novi Sad, Republika Srbija
11:00-12:00 VIDEO PRESENTATIONS (PPT) / VIDEO PREZENTACIJE
Toxicity Risk Assessment of Elements in Syrups Intended for Pediatric Population / Toksikološka procena rizika elemenata iz sirupa namenjenih ishrani dece

LUKIĆ DANIJELA1, Srdjenović-Čonić B.2, Velicki R.1,2, Popović M.1,2, Bijelović S.1,2, Torović Lj.1,2, 1Institute of Public Health of Vojvodina, 2University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Vojvodine, 2Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Chemical hazards in food – “country of origin” Serbia on the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) / Hemijske opasnosti u hrani – „Zemlja porekla“ Srbija na Sistemu brzog upozorenje za hranu i hranu za životinje (RASFF)

TOROVIĆ LJILJA1,2, Gusman V.1,2, Velicki R.1,2, Popović M.1,2, Bijelović S.1,2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine
Biogenic Amines in Artisanal Dry Fermented Sausages and Associated Health Risk for Consumers / Biogeni amini u zanatskim suvim fermentisanim kobasicama i procenjeni zdravstveni rizik

TOROVIĆ LJILJA1,2, Gusman V.1,2, Velicki R.1,2, Popović M.1,2, Bijelović S.1,2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine
Phytochemical Screening of Bark and Leaf Extracts of Salix Fragilis L / Skrining fitohemikalija u ekstraktima kore i listova „Salix Fragilis L“

GLIGORIĆ EMILIA1, Igić R.2, Suvajdžić Lj.1, Teofilović B.1, Grujić-Letić N.1, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, 2University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmaciju, 2Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Novi Sad, Republika Srbija
Health Risk Assessment for Pediatric Population Associated with Ethanol and Selected Residual Solvents in Herbal Based Products / Procena zdravstvenog rizika za pedijatrijsku populaciju povezana sa etanolom i odabranim rezidualnim rastvaračima u proizvodima na biljnoj osnovi

SRĐENOVIĆ ČONIĆ BRANISLAVA1,2, Torović Lj.1, Kladar N.1,2, Božin B.1,2, Salaj N.1, Suđi J.1,3, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, 2University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Center for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control, 3Institute of Occupational Health Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmaciju, 2Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta, 3Zavod za zdravtsvenu zaštitu radnika, Novi Sad, Republika Srbija
Antioxidant Activity and Preliminary Chemical Analysis of Commercial Tea Samples (Camellia sinensis L.) / Antioksidativna activnost i prelimarne hemijske analize komercijalnih dodataka čaju (Camellia sinensis L)

GLIGORIĆ EMILIA1, Igić R.2, Suvajdžić Lj.1, Teofilović B.1, Grujić-Letić N.1, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, 2University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za farmaciju, 2Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Novi Sad, Republika Srbija
Herbal Food Safety in Nišava and Toplica District / Zdravstvena bezbednost biljnih proizvoda u Nišavskom i Topličkom Okrugu

ĆIRIĆ JELENA, Institute of Public Health of Niš, Republic of Serbia / Institut za javno zdravlje Niš, Republika Srbija
Participation of Alternative Modes of Nutrition Among Young Soccer Players in Subotica / Učešće alternativnih modela ishrane među mladim fudbalerima u Subotici

SOKOLOVA LILJANA1, Katančić I.1, Živanović D.1, Đokić N.2, 1College of vocational studies for education of preschool teachers and sport trainers, Dept. of Medical sciences, biotechnology and chemistry; Subotica, 2Master Graphic Engineering Design, Zesium Mobile, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Visoka škola strukovnih studija u Subotici, Katedra za medicinske nauke, biotehnologiju i biohemiju, Subotica, 2“Master Graphic Engineering Design - Zesium Mobile“, Novi Sad, Republika Srbija
Health Concerns Related to Tattoo Inks on the Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products (RAPEX) / Procena zdravstvenog rizika tetovaža na Sistemu brzog upozorenje za hranu i hranu za životinje (RASFF)

MILOJEVIĆ-MIODRAGOVIĆ GORDANA1, Torović Lj.1,2, 1Institute of Public Health of Vojvodina, 2University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Vojvodine, 2Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Health Risks Associated with Tattoo and PMU Products / Zdravstveni rizici vezani za tetovaže i trajnu šminku

VIHER HRŽENJAK VESNA, National laboratory of health, environment and food, Maribor, Slovenia / Nacionalna laboratorija za zdravlje, životnu sredinu i hranu, Maribor, Republika Slovenija
The Content of Phthalates in Toys in the Republic of Srpska from 2016 to 2018 / Sadržaj ftalata u igračkama u Republici Srpskoj od 2016. do 2018.

LAZIĆ VESNA1, Petković V.2, Rudić Grujić V.2, Todorović M.3, 1Public Health Institute of Republic of Srpska, Regional Center Zvornik, 2Public Health Institute of Republic of Srpska, Department of Hygiene, Banja Luka, 3Public Health Institute of Republic of Srpska, Regional Center Doboj, Bosna and Herzegovina / 1Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Regionalni Centar Zvornik, 2Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Služba za higijenu, Banja Luka, 3Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Regionalni Centar Doboj, Bosna i Hercegovina
Personal Hygiene Products Safety and Face and Body Products Safety in Niš District / Bezbednost proizvoda za održavanje lične higijene i higijene lica i tela u Nišu

ĆIRIĆ JELENA, Institute of Public Health of Niš, Republic of Serbia / Institut za javno zdravlje Niš, Republika Srbija
Nutritional Status of Children Aged 7 in Toplica District / Nutritivni status dece starosti sedam godina u Topličkom Okrugu

MILUTINOVIĆ SUZANA, Institute of Public Health of Niš, Republic of Serbia / Institut za javno zdravlje Niš, Republika Srbija
Sugar and Carbohydrates Intake and Cardiovascular Disease Risk in Preschool Children / Unos šećera i ugljenih hidrata i rizik od kardiovaskularnih bolesti među predškolskom decom

LAZAREVIC KONSTANSA1,2, Stojanovic D.1,3, Stošić Lj.1,3, 1Public Health Institute Niš, 2State University Novi Pazar, 3University of Niš, Faculty of Medicine, Niš, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Niš, 2Državni Univerzitet Novi Pazar, 3Univerzitet u Nišu, Medicisnki fakultet, Niš, Republika Srbija
Relationship Between Magnesium Deficiency and Adverse Conditions in Pregnancy / Deficit magnezijuma i štetne posledice u trudnoći

NIKOLA BANJANIN1, Nikolina Banjanin2, 1Hospital for gynecology and obstetrics, Clinical Hospital Center Zemun, 2University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Hygiene and Medical Ecology, Belgrade, Republic of Serbia / 1Ginekološko-akušerska bolnica Kliničkog Centra Zemun, 2Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Beograd, Republika Srbija
Identification and Antimicrobial Resistance of Enterobacteriaceae in Food / Identifikacija i ntimikrobna rezistencija „Enterobacteriaceae“ u hrani

LEKIĆ JELENA1, Gusman V.1,2, Pavlović G.1, Zivlak B.1,2, Popović M.1,2, Bijelović S.1,2, 1Institute of Public Health of Vojvodina, 2University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Vojvodine, 2Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Microbiological Hazards in Food – “Country of Origin” Serbia on the Rapid Alert Systems for Food and Feed (RASFF) / Mikrobiološke opasnosti u hrani -„Zemlja porekla“ Srbija na Sistemu brzog upozorenje za hranu i hranu za životinje (RASFF)

LEKIĆ JELENA1, Gusman V.1,2, Velicki R.1,2, Popović M.1,2, Bijelović S.1,2, Torović Lj.1,2, 1Institute of Public Health of Vojvodina, 2University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Institut za javno zdravlje Vojvodine, 2Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Detection of Salmonella spp. in Food Samples Using MSRV Agar / Detekcija salmonela vrste u uzorcima hrane upotrebom „MSRV“ agara

GUSMAN VERA1,2, Lekić J.2, Medić D.1,2, Pavlović G.2, Bijelović S.1,2, Popović M.1,2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
Microbiological Profile of Dry Fermented Sausages from Artisanal Production / Mikrobiološki profil suvih fermentisanih kobasica iz domaće proizvodnje

GUSMAN VERA1,2, Lekić J.2, Velicki R.1,2, Popović M.1,2, Bijelović S.1,2, Torović Lj.1,2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
Preventive Microbiological Control in Soup Kitchen Premises / Preventivne mikrobiološke kontrole u kuhinjskim prostorijama za pripremu supa

KOPRIVICA DUNJA, Pantić – Palibrk V., Ristić M., Opalić S., Institute of Public Health of Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
The Importance of Microbiological Food and Microbiological Purity of Swabs in The Central Bosnian Canton / Značaj mikrobiologije hrane i mikrobiološke čistoće briseva u Centralnom Bosanskom Kantonu

OSMANI ZUDI, Karakaš S., Kerić E., Zlatan H., Institute of Public Health, Travnik, Bosna and Herzegovina / Zavod za javno zdravstvo, Travnik, Bosna i Hercegovina
Importance of Dehydration in Modern Sport / Značaj dehidratacije u modernom sportu

DJOROVIC DANKA, Jovanovic A., Maksimovic M., University of Belgrade, Faculty of Medicine, Institute of Hygiene and Medical Ecology, Belgrade, Republic of Serbia / Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Beograd, Republika Srbija
Consumption Patterns of Fluid Intake Among Adolescents and Young Adults in Subotica / Navike unosa tečnosti među adolescentima i mladim odraslim osobama u Subotici

BERENJI KAROLINA, Sabo Čamprag N., Institute of Public Health Subotica, Republic of Serbia / Zavod za javno zdravlje Subotica, Subotica, Republika Srbija
Dietary Habits Among Students in Novi Sad / Navike u ishrani među studentima u Novom Sadu

TEOFILOVIĆ BRANISLAVA1, Rakić D.1, Suvadžić Lj.1, Gligorić E.1, Takači A.2, Grujić Letić N.1, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2University of Novi Sad, Faculty of Technology, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Nutrition in Control of Type 2 Diabetes / Ishrana u kontrolisanom obliku šećerne bolesti tipa 2

POŽAR HAJNALKA, High school for educators and trainers, Subotica, Republic of Serbia / Visoka škola strukovnih studija u Subotici, Subotica, Republika Srbija
Sugar Profile of Honeys from Serbia / Profil šećera u medu poreklom iz Srbije

ŽIVKOV BALOŠ MILICA, Jakšić S., Mihaljev Ž., Popov N., Ljubojević Pelić D., Vidaković S., Scientific Veterinary Institute „Novi Sad“, Novi Sad, Republic of Serbia / Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad, Republika Srbija
Labeling of Honey and Honeybee Mixtures, Restrictions and Dangers of Addition of Some Ingredients / Deklarisanje meda i proizvoda od meda, restrikcije i opasnosti uzrokovane dodavanjem nekih sastojaka

LASIĆ DARIO, Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
Nutrition Risk Screening Among Preschoolers / Nutritivni rizici među decom predškolskog uzrasta

BERENJI KAROLINA, Institute of Public Health Subotica, Republic of Serbia / Zavod za javno zdravlje Subotica, Subotica, Republika Srbija
Obesity and Eating Disorder Counselling at Zagreb Youth Health Center / Savetovanje u vezi gojaznosti i poremećaja ishrane u Centru za mlade u Zagrebu

PETRIČEVIĆ NINA, Miletić Činić L., Teaching Institute of Public Health Andrija Štampar, Zagreb, Republic of Croatia / Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Zagreb, Republika Hrvatska
Nutrition and Supplementation of Young Athlete / Ishrana i suplementacija kod mladog sportiste

JOVANOVIC RADMILA, Institute of Public Health Pančevo, Republic of Serbia / Zavod za javno zdravlje Pančevo, Republika Srbija
Dietary Protein and Phosphorus Intake in Hemodialysis Patients / Unos proteina i fosfora kod pacijenata na hemodijalizi

RAĐEN SLAVICA1, Danijela Ristić Medić2, Nela Popović3, Brankica Terzić4, Mirjana Mijušković, Institute of Hygiene, Military Medical Academy, Belgrade, 1Faculty of Medicine of the Military Medical Academy, University of Defence, Belgrade, 2Centre of Research Excellence in Nutrition and Metabolism, Institute for Medical Research, University of Belgrade, 3Military Medical Academy, Belgrade, 4Clinic for Nephrology, Military Medical Academy, Belgrade, Republic of Serbia / 1Univerzitet Odbrane u Beogradu, Medicinski fakultet VMA, Beograd, 2Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitetu Beogradu, 3Univerzitet Odbrane u Beogradu, 4Klinika za nefrologiju, Beograd, Republika Srbija
Hygienic-Dietary Regime During Homeopathy Treatment / Higijensko-dijetetski režim tokom homeopatskog tretmana

BAJIĆ BIBIĆ LJILJANA, Nutribios
Arsenic Levels in Rice-Based Infant Food – Concern, Yes or No? / Nivo arsena u pirinačnoj hrani za odojčad – briga, da ili ne?

RISTIĆ MAJA, Pantić-Palibrk V., Opalić S., Koprivica D., Stepanović M., Institute of Public Health of Belgrade, Republic of Serbia / Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republika Srbija
Salt Content in Dehydrated Soups Retailed in Novi Sad, Serbia / Sadržaj soli u dehidriranim supama na tržištu u Novom Sadu, Srbija

POPOVIĆ MILKA1,2, Torović Lj.1,2, Velicki R.1,2, Červenka I.2, Lukić D.2, Bjelanović J.1,2, Bijelović S.1,2, 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 2Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2Institut za javno zdravlje Vojvodine
Claims on Food Supplements – Challenges in Montenegro / Izjave i dodaci ishrani – izazovi u Crnoj Gori

BAJIĆ BORKO, Đorđević Z., Joksimović I., Đurović D., Institute of Public Health (Podgorica), Montenegro / Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, Crna Gora
Escherichia coli in Traditionally Made Dairy Products in Montenegro / Escherichia coli u tradicionalnim mlečnim proizvodima u Crnoj Gori

BAJIĆ BORKO, Đorđević Z., Terić Lj., Đurović D., Joksimović I., Institute of Public Health (Podgorica), Montenegro / Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, Crna Gora
Occurrence of Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Meat Products and Meat Processing Plants in Montenegro / Prisustvo Listeria monocytogenes u gotovim mesnim proizvodima i postrojenjima za preradu mesa u Crnoj Gori

ĐORĐEVIĆ ZORICA, Bajić B., Terić Lj., Medenica S., Đurđević S., Institute of Public Health (Podgorica), Montenegro / Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, Crna Gora
Iodine Intake of Pregnant Women in the Framework of the Reduction of Salt Intake in Montenegro / Unos joda među trudnicama u okviru politike smanjenja unosa soli u Crnoj Gori

ĐORĐEVIĆ ZORICA, Bajić B., Joksimović I., Kujundžić E., Medenica S., Institute of Public Health (Podgorica), Montenegro / Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Podgorica, Crna Gora
Determination of Fumonisins in Medicinal Plants by Liquid Chromatography / Određivanje fumonizina u lekovitom bilju upotrebom tečnog hromatografa

JAKŠIĆ SANDRA1, Živkov Baloš M.1, Abramović B.2, 1Scientific Veterinary Institute „Novi Sad “, Novi Sad, 2University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Republic of Serbia / 1Naučni Veterinarski Institut „Novi Sad“, Novi Sad, 2Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Republika Srbija
12:00-13:00 CLOSING CEREMONY / SVEČANO ZATVARANjE KONGRESA
13:00-14:00 General Meeting of the Serbian Medical Society, Hygiene Section / Skupština Sekcije za higijenu Srpskog lekarskog društva
14:00-15:00 Lunch / Ručak
15:00 Sightseeing of the Petrovaradin fortress / Obilazak Petrovaradina
SATURDAY, April 13th 2019 / SUBOTA, 13.04.2019.
Visit to the Farm (optional, self-payment) / „Ravničarenje“ (fakultativno, o trošku učesnika)