Informacije o registraciji

Registracija
Važni datumi

Rok za prijavu sažetka ⇒ 01.02.2019.

Rana registracija ⇒ 01.03.2019.

Kasna registracija ⇒ 01.04.2019.

Registracija na licu mesta ⇒ 10.04.2019.

Otvaranje kongresa ⇒ 10.04.2019.

Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Kotizacije Rana Kasna Na kongresu
Članovi SLD-a 70€ 90€ 110€
Ostali učesnici 80€ 100€ 120€

Učesnici kongresa plaćaju kotizaciju na račun Medicinskog fakulteta Novi Sad, broj 840-1633666-55 (poziv na broj 291-500/1).


Međunarodni kongres je namenjen: lekarima specijalistima: higijene, epidemiologije, mikrobiologije, socijalne medicine, toksikologije, opšte medicine, pedijatrije, interne medicine, farmaceutima, i svim zdravstvenim saradnicima iz oblasti higijene i preventivne medicine kao i ostalim zainteresovanim stručnjacima.

Sažetak

Sažetak za usmeno izlaganje, pitch poster prezentacije i video prezentacije pisati na engleskom jeziku, maksimalno do 250 reči.


Sažetak treba da sadrži cilj, metod rada, glavne rezultate (bez grafičkih i tabelarnih prikaza), zaključak i ključne reči (do pet reči, u skladu sa pravilima navedenim u „MeSH-Medical Subject Headings“).


Jedan autor može prijaviti najviše DVA sažetka. Prihvaćeni sažeci će biti dostupni u elektronskom materijalu Kongresa. Sažeci se prijavljuju na: sajtu Kongresa.